Bản quyền

Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của MichaelMossBooks.Com có nghĩa là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào thuộc sở hữu của MichaelMossBooks và các công ty vận hành và quản lý và liên kết với nó bao gồm:

  • a. Quyền đăng ký (hoặc nộp đơn đăng ký) sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế hoặc bảo hộ bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, bao gồm quyền đăng ký bảo hộ các quyền đó theo bất kỳ hiệp ước quốc tế nào và quyền được đăng ký bảo hộ hoặc cấp quyền bảo hộ;
  • b. Sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thiết kế đã được đăng ký hoặc cấp quyền tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào;
  • c. Bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào;
  • d. Bí mật thương mại, bí quyết và thông tin mật;
  • e. Giấy phép hoặc quyền khác để sử dụng hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ hạng mục nào nêu trên hoặc là chủ sở hữu đăng ký hoặc người sử dụng bất kỳ hạng mục nào nên trên;
  • f. Tất cả các video trên Fanpage do chúng tôi sản xuất và phát hành, chúng tôi có mọi quyền sử hữu, nghiêm cấm các hành vi sao chép video clip trên hệ thống fanpage của chúng tôi!

Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến MichaelMossBooks thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của MichaelMossBooks hoặc được cấp phép hợp pháp cho MichaelMossBooks sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Quý khách thừa nhận rằng sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của MichaelMossBooks. Trừ khi được sự đồng ý của MichaelMossBooks, Quý khách không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối của MichaelMossBooks.