Việt Nam sẽ có Luật Đa dạng sinh học

Luật này cung cấp cho các ngành liên quan, địa phương và cộng đồng những cơ sở lý luận, khoa học và nguyên tắc xác định các hành vi quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường...

Luật này cung cấp cho các ngành liên quan, địa phương và cộng đồng những cơ sở lý luận, khoa học và nguyên tắc xác định các hành vi quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường...

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đánh giá, đa dạng sinh học tại Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và các hành vi đối xử bất hợp lý của con người tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Sự ra đời của Luật Đa dạng sinh học nhằm cung cấp cho các ngành liên quan, các địa phương, cộng đồng dân cư những cơ sở lý luận, khoa học và nguyên tắc xác định các hành vi quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang chuẩn bị soạn thảo Kế hoạch xây dựng Luật Đa dạng sinh học. Nội dung Luật này tập trung nghiên cứu, triển khai 7 nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá và quan trắc về đa dạng sinh học; lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; bảo vệ các nguồn gen động thực vật hoang dã quý hiếm; thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên; phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý đa dạng sinh học; chia sẻ lợi ích trong quản lý và bảo vệ đa dạng sinh học; hợp tác quốc tế và thực hiện các công ước quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học.

Dự kiến dự án Luật này sẽ được trình Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2007.

Kiều Minh

Tiêu điểm

 Chưa có bài viết trong mục này

Bạn có thể quan tâm